MINDERJARIGES, KONTRAKTE EN DIE DIGITALE ERA

Hierdie artikel handel oor die vraagstuk of kontrakte wat deur minderjariges, met hul ouers se kredietkaarte, aangegaan is bindend is met spesifieke verwysing na sosiale mediaplatforms, soos Facebook.

Beide die gemenereg en wetgewing maak voorsiening vir bepalings rakende minderjariges se reg om verskillende tipes kontrakte aan te gaan. Volgens die Kinderwet, 38 van 2005 is ‘n minderjarige, ‘n persoon tussen die ouderdom van 7 en agtien jaar. Volgens die gemenereg het ‘n minderjarige nie die reg om bindende verpligtinge aan te gaan ingevolge ‘n kontrak nie, en moet die hulp of toestemming van die betrokke minderjarige se voog verkry word, alvorens ʼn kontrak aangegaan kan word. Die toestemming kan gegee word voordat die kontrak gesluit word of daarna, in welke geval dit gesien word as bekragtiging van die kontrak. Daar kom uitsonderings op hierdie reël voor, wat gevind kan word in verskeie stukke wetgewing, sowel as in die gemene reg, soos kontrakte waar die minderjarige net regte en geen verpligtinge verkry (bv. ‘n donasie).

‘n Minderjarige kan aanspreeklikheid vermy, selfs wanneer hulle gebind is in terme van die kontrak (d.w.s. waar die ouer die minderjarige bygestaan het ​​in die sluiting van die kontrak, daartoe toegestem het of die kontrak daarna bekragtig het). Dit kan gedoen word in die geval waar die kontrak nadelig is vir die minderjarige ten die tyde van die kontraksluiting. Die hof kan dan op aansoek, die kontrak tersydestel en las dat alle betrokke party in dieselfde posisie geplaas word, as wat hulle was voor die kontrak gesluit is.

Facebook is tans betrokke by ‘n deurlopende klasaksie regsgeding waar ouers in Amerika eis dat Facebook die wyse waarop aanlyn transaksies deur minderjariges hanteer word verander.

Prokureurs stel dat dit belangrik is dat Facebook kennis dra van ‘n gebruiker se werklike ouderdom, maar kinders word nog steeds dieselfde as volwasse gebruikers behandel wanneer geld (die sluiting van kontrakte) betrokke is.

Een van die grootste probleme is dat wedersydse prestasie, synde die betaling van geld via kredietkaart of debietkaart en die kind krediete verwerf, byna onmiddellik plaasvind. Daarom, as die ouer terugbetaal word, sou die minderjarige onregverdig verryk word deur die gebruik van die krediete.

Die stelsel wat Facebook tans gebruik is problematies aangesien dit minderjariges misbruik wat nie die kontrakte wat hulle aangaan, wanneer hulle krediete koop om aanlyn speletjies te speel, ten volle verstaan nie​​. Verder skep die huidige stelsel die moontlikheid van situasies waar ouers, wat onmiddellik terugbetaal moet word, toestem tot die aankope en dan nadat die kind die krediete verkry en gebruik het, versoek dat hul rekeninge gekrediteer word as gevolg van ‘n ‘gebrek aan toestemming’.

Dit is duidelik dat hierdie betrokke stelsel van betaling verander moet word en dat daar duidelikheid verkry moet word oor hoe om hierdie betrokke situasie in Suid-Afrika te hanteer, nadat ’n uitspraak rakende die klasaksie in Amerika gelewer is. Op die oomblik, blyk dit dat daar geen oplossing is, vir ouers wie se kinders te veel geld bestee, of hul krediet of debiet kaarte sonder hul toestemming gebruik nie. Indien jou kind van Facebook speletjies hou is dit dalk ‘n goeie idee om ‘n ogie te hou oor jou beursie totdat daar duidelikheid is oor die verhaalregte beskikbaar vir ouers wat hulself in hierdie situasie bevind.

Verwysings Lys

Hierdie is ‘n algemene inligtingstuk en moet gevolglik nie as regs- of ander professionele advies benut word nie. Geen aanspreeklikheid kan aanvaar word vir enige foute of weglatings of enige skade of verlies wat volg uit die gebruik van enige inligting hierin vervat nie. Kontak altyd u regsadviseur vir spesifieke en toegepaste advies.

DISCLAIMER NOTICES

Disclaimer notices offer protection for owners and employees concerning shopping centres, stadiums, parking lots and other public areas. For these notices to be effective, certain requirements have to be adhered to. False reliance on these disclaimers can be a very expensive mistake. Find out whether your disclaimer notice will be sufficient to protect you and your employees.

Disclaimer notices are commonly seen in shopping centres, stadiums, parking lots and other public areas. These notices are generally aimed at protecting the owner or employees with regards to the area in question, by exempting him/her from legal liability when a member of public using the area suffers damage.

It is well established that disclaimer notices are enforceable when properly implemented. This is clear from the extract below:

Durban’s Water Wonderland (Pty) Ltd v Botha and Another (1999) 1 All SA 411 (A) at 115:

“If the language of a disclaimer or exemption clause is such that it exempts the proferens from liability in express and unambiguous terms effect must be given to that meaning. If there is ambiguity, the language must be construed against the proferens. (See Government of the Republic of South Africa v Fibre Spinners & Weavers (Pty) Ltd 1978 (2) SA 794 (A) at 804 C.)”

According to prevailing case law, when considering whether a disclaimer notice is effective, two factors have to be considered:

Firstly, from the Durban Water Wonderland case, it is evident that for the disclaimer’s content to be effective, the wording thereof must not be ambiguous. It is therefore required that the disclaimer must indicate in express terms what the person relying on the disclaimer is exempted from when someone reads the disclaimer. However, any alternative meaning of the disclaimer notice cannot be too widely interpreted. It is simply required that the meaning of the disclaimer is clear to anyone reading it. This test is implemented so that a vague statement cannot be regarded as sufficient to bind someone according to the legal principle of so called “quasi-mutual assent”, which is the underlying basis binding a person that reads a disclaimer notice.

Consider the following examples: “the owner of the property is hereby exempted” and “the owner, managing agent and any other employee is hereby exempted”. In the first example only the owner of the property is exempted from liability, while in the second example, employees of the owner and the managing agent of the property are included under the exemption clause. The first example would not have been sufficient if damage was caused to a person by the negligence of an employee, as employees were clearly not within the ambit of the notice. It is therefore important to ensure that the wording of a disclaimer is clear, unambiguous and is sufficient to protect all parties that need protection.

A further issue to take into account when the effectiveness of a disclaimer notice is considered is the question whether such disclaimer has been properly displayed. A disclaimer can only be effective when it is found that the disclaimer was displayed in an appropriate position, which would allow the reasonable person to have seen the disclaimer, or to ought to have seen the disclaimer. Practical issues, such as the size of the disclaimer, the distance from the viewer, the visibility, font and positioning of the disclaimer should be taken into account. This test is implemented as the content of the disclaimer can only fall within the knowledge of a person, when the notice is of such a nature that it is easily spotted by someone. When a disclaimer is affixed to a premise, it is therefore important that the above factors be taken into account.

It is clear that a disclaimer is an effective method of protection, especially when used in areas where large amounts of people visit frequently. However, the use of a disclaimer notice is a potentially risky practise, as it must be ensured that the wording and placement thereof is sufficient for the reliance thereon. It is recommended that an attorney be consulted before putting up such a notice.

Bibliography

Cases

Durban’s Water Wonderland (Pty) Ltd v Botha and Another (1999) 1 All SA 411 (A)

Government of the Republic of South Africa v Fibre Spinners & Weavers (Pty) Ltd 1978 (2) SA 794 (A)

This article is a general information sheet and should not be used or relied on as legal or other professional advice. No liability can be accepted for any errors or omissions nor for any loss or damage arising from reliance upon any information herein. Always contact your legal adviser for specific and detailed advice.

SPORTBESERINGS: WIE IS AANSPREEKLIK?

Kontak sporte gee dikwels daartoe aanleiding dat die spelers daarvan ernstig beseer word. Kan iemand aanspreeklik gehou word vir hierdie beserings, of neem jy, as deelnemer, inherent die risiko wanneer jy aan hierdie sportsoorte deelneem. Die regspraak het egter belangrike beginsels is vasgestel met verwysing na die bogenoemde kwessie. Eerstens is dit belangrik om deeglik bewus te wees van die betrokke sportsoort se reëls, wat toelaatbaar is, al dan nie, alvorens jy aan die sportsoort deelneem.

Wanneer jy aan ʼn sport deelneem, stem jy in tot die moontlikheid van beserings? In die 2012-Appèlhofsaak van Hattingh v Roux, is hierdie stelling oorweeg. In hierdie saak het die appellant die respondent ernstig beseer deur gebruik te maak van ʼn skrum tegniek, die jack-knife.

Die Appèlhofregter, Plasket, het ten gunste van die respondent beslis. In die uitspraak is daar beslis dat die appellant opsetlik die respondent beseer het en dat sy aksies as onregmatig beskou moet word. Die regsbeginsel van Volenti Non Fit Iniuria, of die toestemming tot potensiële skade, sou onder normale omstandighede ʼn persoon beskerm wat iemand in ʼn sportwedstryd beseer, maar die regsbeginsel (Volenti Non Fit Iniuria) geld slegs waar die besering plaasvind onder normale omstandighede gedurende ʼn wedstryd.

Regter Plasket het gesê dat: “Eerstens was die jack-knife beweging wat deur Alex uitgevoer is in teenstelling met die reëls van die wedstryd. Verder was die beweging ook in teenstelling met die gees en die konvensies van die sport. Tweedens was die beweging ook vooruitbeplan, en was dit dus doelbewus uitgevoer. Derdens, alhoewel een van die doelwitte was om veld te wen met die skrum, was ʼn definitiewe oorweging ook om die opposisie te intimideer, spesifiek Ryan. Dit was ook uiters gevaarlik.”[1]

Plasket AJ gaan verder:

“aangesien hierdie optrede aanleiding gegee het tot so ʼn ernstige oortreding van die reëls, kan dit nie as die norm beskou word vir ʼn gewone rugby wedstryd nie, en is dit ongelooflik gevaarlik. It would ‘not have constituted conduct which rugby players would accept as part and parcel of the normal risks.”[2]

Dit blyk duidelik vanuit hierdie uitspraak dat die hoofkwessie om te oorweeg wanneer daar geëvalueer word of ʼn persoon aanspreeklik gehou kan word ʼn ernstige besering in ʼn kontaksport, die vraag is of die besering plaasgevind het in die normale gang van die wedstryd.

Appelregter Brand, het in In alternatiewe uitspraak die volgende stelling gemaak:

“I believe that conduct which constitutes a flagrant contravention of the rules of rugby and which is aimed at causing serious injury or which is accompanied by full awareness that serious injury may ensue, will be regarded as wrongful and hence attract legal liability for the resulting harm”.[3]

Daar word gestel dat waar ʼn aksie van so aard is dat dit ʼn blatante oortreding van die reëls van die spel is, die speler homself met die nagevolge van die oortreding konsolideer en opsetlik voortgaan met die handeling, behoort die speler aanspreeklik gehou te word vir sy aksies. Dit is belangrik dat die betekenis van hierdie stelling nie is dat enige besering wat voortspruit uit die oortreding van ʼn reël met regsgevolge gepaard moet gaan nie, maar slegs gevalle wat so ernstig en blatant is, dat dit wel nodig is.

Dit sou ʼn onnodige las plaas op ʼn speler om nie enige reël te verbreek nie, uit die vrees dat ʼn speler in die ander span beseer kan raak en dat regsgevolge daaruit mag spruit. Dink jou in dat ʼn rugbyspeler deliktueer aanspreeklik gehou word vir die feit dat hy van sy voete af gegaan het by ʼn losgemaal, ʼn algemene fout in rugby. Die beredenering agter die Roux-uitspraak, is bloot dat waar ʼn speler opsetlik en blatant die reëls van die spel verbreek en weet dat die oortreding ernstige beserings kan veroorsaak, kan die speler aanspreeklik gehou word.

Daar is dus geen rede om die manier waarop daar ʼn aan ʼn sport deelgeneem word, aan te pas bloot uit die vrees van regsgevolge nie. Wees egter bewus van die feit dat kwaadwillige aksies op die sportveld ernstige gevolge mag hê

Bibliografie

Artikels

Labuschagne JMT “Straf- en Delikregtelike Aanspreeklikheid vir Sportbeserings” Stell LR 1998 1 72

 

Regspraak

Roux v Hattingh 2012 (6) SA 428 (SCA)

[1] Roux v Hattingh 2012 (6) SA 428 (SCA) at Par27

[2] Roux v Hattingh 2012 (6) SA 428 (SCA) at Par28

[3] Labuschagne JMT “Straf- en Delikregtelike Aanspreeklikheid vir Sportbeserings” Stell LR 1998 1 72 78

Hierdie is ‘n algemene inligtingstuk en moet gevolglik nie as regs- of ander professionele advies benut word nie. Geen aanspreeklikheid kan aanvaar word vir enige foute of weglatings of enige skade of verlies wat volg uit die gebruik van enige inligting hierin vervat nie. Kontak altyd u regsadviseur vir spesifieke en toegepaste advies.

WHEN IS A TENANT AN ILLEGAL OCCUPANT?

Where the Contract of Lease is breached in any way by the tenant and he or she after receiving notice thereof has not remedied such a breach within the period agreed upon, then the landlord may cancel the contract. The tenant will be found to be an illegal occupier in this instance.

Where a tenant fails to perform as agreed upon in his Lease agreement, he will be found to be in breach of that agreement. An example of this is a failure to pay rent timeously or at all. The landlord must notify the tenant in writing of his decision to terminate the contract by means of a letter of cancellation, allowing the tenant a reasonable period, or such timeframe as agreed upon in terms of such a lease, to vacate the property.

If the tenant chooses to ignore the notice of cancellation of the lease agreement by remaining on the property and continuing to use and enjoy it, the tenant will be regarded as an illegal occupier of the property. The same applies if the tenant continues to occupy the property after the expiration of the initial lease period. An illegal occupier may be evicted from the rented property by the landlord or owner. This will be done at a Magistrate’s or High Court and for that the services of a lawyer will be required.

There is no longer a Common Law right to evict someone. Instead the owner or landlord must follow the procedures and provisions of the Prevention of Illegal Eviction and Unlawful Occupation of land Act 19 of 1998 (hereinafter referred to as the “PIE Act”). The tenant must be notified of the pending action, by means of a Notice of Intention to Evict and this must be done at least 14 days before the date of the court hearing. This notice must also be sent to the respective Municipality involved.

On the date of the hearing, the court will consider factors such as whether the person is an unlawful occupier, whether the owner has reasonable grounds for eviction and alternative accommodation available to the tenant. It is now considered a criminal offence to evict someone without a court order to that effect. Constructive eviction, for instance, where a landlord cuts the water or electricity supply to the property in order to “drive” the tenants out, is a criminal offence.

The type of action or application that your legal representative will bring will vary depending on the facts and circumstances of the matter. Such actions or applications can be heard in the Magistrate’s or High Court, depending on the value of the occupation and not the leased property value. The lease agreement may also have a clause embodied in it where the parties agree to a particular court’s jurisdiction, where upon that will be followed. If the court proceedings are successful a Warrant of Ejectment may be issued, whereupon the owner or landlord may proceed with the eviction of the illegal occupier.

Once the owner or the proprietor of the leased property has followed all the prescribed procedures as laid out in the PIE Act and they have established that their tenant is considered an unlawful occupier then they may proceed with the above-mentioned steps in order to evict them from their property.

An unlawful occupier may be removed from the premises upon the instruction of an Eviction Order / Warrant of Eviction with the assistance of the Sheriff of the respective court at a minimal fee. The steps laid out in the PIE Act are simple to understand and follow allowing a transparent and fair chance to both the landlord and the tenant in these difficult situations.

This article is a general information sheet and should not be used or relied on as legal or other professional advice. No liability can be accepted for any errors or omissions nor for any loss or damage arising from reliance upon any information herein. Always contact your legal adviser for specific and detailed advice.